Artikla 1 – Määritelmät
1. Techweise, osa YINK:tä: kotipaikka 1e Blekerhof 6, 3011CJ Rotterdamissa kauppakamarinumerolla 74526081, on näissä yleisissä ehdoissa myyjänä.
2. Myyjän toista osapuolta kutsutaan näissä yleisissä ehdoissa ostajaksi.
3. Osapuolet ovat myyjä ja ostaja yhdessä.
4. Sopimuksella tarkoitetaan osapuolten välistä kauppasopimusta.

Artikla 2 – Yleisten sopimusehtojen soveltaminen
1. Nämä ehdot koskevat kaikkia tarjouksia, tarjouksia, sopimuksia ja palveluiden tai tavaroiden toimituksia, jotka myyjä on tehnyt tai jotka ovat myyjän puolesta.
2. Näistä ehdoista poikkeaminen on mahdollista vain, jos osapuolet ovat niin nimenomaisesti ja kirjallisesti sopineet.

Artikla 3 – Maksu
1. Koko kauppahinta maksetaan aina heti verkkokaupassa . Joissakin tapauksissa varauksista vaaditaan takuumaksu. Tällöin ostaja saa todisteen varauksesta ja ennakkomaksusta.
2. Jos ostaja ei maksa ajallaan, hän on laiminlyönyt. Mikäli ostaja laiminlyö maksuvelvollisuutensa, myyjällä on oikeus keskeyttää velvoitteensa täyttäminen, kunnes ostaja on täyttänyt maksuvelvollisuutensa.
3. Jos ostaja pysyy maksukyvyttömänä, myyjä jatkaa perintään. Noutoon liittyvät kustannukset maksaa ostaja. Nämä perintäkulut on laskettu oikeuden ulkopuolisten perintäkulujen korvaamisesta annetun asetuksen perusteella.
4. Jos ostaja asetetaan selvitystilaan, konkurssiin, ulosmittaukseen tai maksun keskeytykseen, myyjän saatavat ostajaa kohtaan erääntyvät välittömästi ja maksetaan välittömästi.
5. Jos ostaja kieltäytyy yhteistyöstä myyjän toimeksiannon toteuttamisessa, hän on silti velvollinen maksamaan sovitun hinnan myyjälle.

Artikla 4 – Tarjoukset, tarjoukset ja hinta
1. Tarjoukset ovat sitomattomia, ellei tarjouksessa ole mainittu hyväksymisaikaa. Jos tarjousta ei hyväksytä määräajan kuluessa, tarjous raukeaa.
2. Tarjouksissa olevat toimitusajat ovat suuntaa-antavia, eivätkä ne ylittyessään oikeuta ostajaa purkamiseen tai korvaukseen, elleivät osapuolet ole nimenomaisesti kirjallisesti toisin sopineet.
3. Tarjoukset ja tarjoukset eivät automaattisesti koske toistuvia tilauksia. Osapuolten tulee sopia tästä nimenomaisesti ja kirjallisesti.
4. Tarjouksissa, tarjouksissa ja laskuissa ilmoitettu hinta koostuu ostohinnasta, joka sisältää arvonlisäveron ja mahdolliset muut valtion maksut.

Artikla 5 – Peruuttamisoikeus
1. Kuluttajalla on oikeus purkaa sopimus 14 päivän kuluessa tilauksen vastaanottamisesta syytä ilmoittamatta (peruuttamisoikeus). Määräaika alkaa kulua siitä hetkestä, kun kuluttaja on vastaanottanut (koko) tilauksen.
2. Kuluttajalla on 14 päivää aikaa peruuttaa tilaus ja rekisteröidä palautus. Tämän jälkeen kuluttajalla on 14 päivää aikaa palauttaa tuote. 
3. Palautuksen vastaanottamisen jälkeen YINK:llä on 14 päivää aikaa palauttaa tilaussumma (vakio mukaan lukien toimituskulut). 
4. Peruuttamisoikeutta ei ole, jos tuotteet on valmistettu mittatilaustyönä sen eritelmien mukaisesti tai niillä on lyhyt säilyvyys.
5. Kuluttaja voi käyttää myyjän peruuttamislomaketta. Myyjä on velvollinen antamaan tämän ostajan saataville välittömästi ostajan pyynnöstä.
6. Harkinta-ajan aikana kuluttajan tulee käsitellä tuotetta ja pakkausta huolellisesti. Hän purkaa tai käyttää tuotetta vain siinä määrin kuin on tarpeen arvioidakseen, haluaako hän säilyttää tuotteen. Mikäli hän käyttää peruuttamisoikeuttaan, hän palauttaa käyttämättömän ja vahingoittumattoman tuotteen kaikkiin toimitettuihin varusteineen ja - mikäli kohtuudella mahdollista - alkuperäisessä lähetyspakkauksessaan myyjälle yrittäjän antamien järkevien ja selkeiden ohjeiden mukaisesti.

6 artikla – Sopimuksen muutos
1. Jos sopimusta suoritettaessa ilmenee, että toimeksiannon asianmukaisen suorittamisen kannalta on välttämätöntä muuttaa tai täydentää suoritettavaa työtä, osapuolet mukauttavat sopimusta vastaavasti hyvissä ajoin ja keskenään neuvotellen.
2. Jos osapuolet sopivat, että sopimusta muutetaan tai täydennetään, tämä voi vaikuttaa suorituksen valmistumisaikaan. Myyjä ilmoittaa tästä ostajalle mahdollisimman pian.
3. Mikäli sopimuksen muutoksella tai lisäyksellä on taloudellisia ja/tai laadullisia seurauksia, myyjä ilmoittaa tästä ostajalle kirjallisesti etukäteen.
4. Jos osapuolet ovat sopineet kiinteästä hinnasta, myyjä ilmoittaa, missä määrin sopimuksen muutos tai täydennys johtaa tämän hinnan ylittymiseen.
5. Tämän artiklan kolmannen kappaleen määräysten vastaisesti myyjä ei voi periä lisäkustannuksia, jos muutos tai lisäys johtuu hänestä johtuvista seikoista.

Artikla 7 – Toimitus ja riskin siirto
1. Heti kun ostaja on vastaanottanut ostetun tuotteen, riski siirtyy myyjältä ostajalle.

8 artikla – Tutkimus ja valitukset
1. Ostaja on velvollinen tarkastamaan tai tarkastaa toimitetun tavaran toimitushetkellä, mutta joka tapauksessa mahdollisimman lyhyen ajan kuluessa. Tällöin ostajan tulee tutkia, vastaavatko toimitetun tavaran laatu ja määrä osapuolten sopimaa tai ainakin, että laatu ja määrä vastaavat niitä normaalissa (kauppa)liikenteessä.
2. Toimitetun tavaran vaurioitumista, puutetta tai katoamista koskevat reklamaatiot on esitettävä myyjälle kirjallisesti 10 työpäivän kuluessa tavaran toimituspäivästä.
3. Jos reklamaatio todetaan perustelluksi säädetyssä ajassa, myyjällä on oikeus joko korjata tai toimittaa uudelleen tai olla toimittamatta ja lähettää ostajalle hyvityslasku ostohinnan kyseiselle osalle.
4. Alan pieniä ja/tai standardipoikkeamia sekä laatu-, määrä-, koko- tai viimeistelyeroja ei voida syyttää myyjää vastaan.
5. Tiettyä tuotetta koskevat valitukset eivät vaikuta muihin samaan sopimukseen kuuluviin tuotteisiin tai osiin.
6. Reklamaatioita ei enää hyväksytä sen jälkeen, kun tavarat on käsitelty ostajan luona.

9 artikla – Näytteet ja mallit
1. Jos näyte tai malli on esitelty tai toimitettu ostajalle, sen oletetaan toimitetun vain ohjeellisena, ilman että toimitettavan tavaran tarvitsee vastata sitä. Asia on toisin, jos osapuolet ovat nimenomaisesti sopineet, että toimitettava tavara vastaa sitä.
2. Kiinteää omaisuutta koskevissa sopimuksissa myös pinta-alan tai muiden mittojen ja merkintöjen oletetaan olevan tarkoitettu vain viitteeksi, ilman että toimitettavan tavaran tarvitsee vastata tätä.

Artikla 10 – Toimitus
1. Toimitus tapahtuu tehtaalta/myymälästä/varastosta. Tämä tarkoittaa, että kaikki kustannukset ovat ostajalle.
2. Ostaja on velvollinen vastaanottamaan tavaran luovutushetkellä, jolloin myyjä toimittaa tai toimittaa ne itselleen, tai silloin, kun tavarat luovutetaan hänen käyttöönsä sopimuksen mukaisesti.
3. Jos ostaja kieltäytyy ottamasta toimitusta vastaan tai laiminlyö toimituksen kannalta tarpeellisten tietojen tai ohjeiden antamista, myyjällä on oikeus säilyttää tavara ostajan kustannuksella ja riskillä.
4. Jos tavarat toimitetaan, myyjällä on oikeus periä toimituskulut.
5. Jos myyjä vaatii ostajalta tietoja sopimuksen täyttämiseksi, toimitusaika alkaa siitä, kun ostaja on antanut nämä tiedot myyjän saataville.
6. Myyjän ilmoittama toimitusaika on ohjeellinen. Tämä ei ole koskaan määräaika. Jos määräaika ylittyy, ostajan on ilmoitettava myyjälle kirjallisesti laiminlyönnistä.
7. Myyjällä on oikeus toimittaa tavara osissa, elleivät osapuolet ole kirjallisesti toisin sopineet tai osittaistoimituksella ei ole itsenäistä arvoa. Osia toimitettaessa myyjällä on oikeus laskuttaa nämä osat erikseen.

11 artikla – Ylivoimainen este
1. Jos myyjä ei ylivoimaisen esteen vuoksi voi täyttää sopimuksen mukaisia velvoitteitaan, ei ajoissa tai asianmukaisesti, hän ei ole vastuussa ostajalle aiheutuneista vahingoista.
2. Osapuolet ymmärtävät ylivoimaisena esteenä joka tapauksessa olosuhteen, jota myyjä ei voinut ottaa huomioon sopimusta tehdessään ja jonka seurauksena ostaja ei voi kohtuudella odottaa sopimuksen normaalia täyttämistä. , kuten sairaus, sota tai sodan vaara, esimerkiksi sisällissota ja mellakat, sotatoimet, sabotaasi, terrorismi, sähkökatkot, tulvat, maanjäristykset, tulipalot, teollisuusmiehitys, lakot, työntekijöiden syrjäytyminen, muuttuneet hallituksen toimenpiteet, liikenne vaikeudet ja muut häiriöt myyjän liiketoiminnassa.
3. Lisäksi osapuolet ymmärtävät ylivoimaisen esteen seikan, että tavarantoimittajat, joista myyjä on riippuvainen sopimuksen toteuttamisesta, eivät täytä sopimusvelvoitteitaan myyjää kohtaan, ellei tästä voida syyttää myyjää.
4. Jos syntyy edellä tarkoitettu tilanne, jonka seurauksena myyjä ei voi täyttää velvoitteitaan ostajaa kohtaan, nämä velvoitteet keskeytyvät niin kauan kuin myyjä ei pysty täyttämään velvoitteitaan. Jos edellisessä virkkeessä tarkoitettu tilanne on kestänyt 30 kalenteripäivää, osapuolilla on oikeus purkaa sopimus kokonaan tai osittain kirjallisesti.
5. Jos ylivoimainen este jatkuu yli kolme kuukautta, ostajalla on oikeus purkaa sopimus välittömästi. Purkaminen on mahdollista vain kirjatulla kirjeellä.

12 artikla – Oikeuksien siirto
1. Kummankaan osapuolen tämän sopimuksen mukaisia oikeuksia ei voida siirtää ilman toisen osapuolen etukäteen antamaa kirjallista suostumusta. Tätä säännöstä sovelletaan Alankomaiden siviililain pykälän 3:83(2) mukaisena varallisuuslain mukaisena lausekkeena.

13 artikla – Omistuksenpidätys ja pidätysoikeus
1. Myyjän luona olevat tavarat ja toimitetut tavarat ja osat pysyvät myyjän omaisuudessa, kunnes ostaja on maksanut sovitun hinnan kokonaisuudessaan. Siihen asti myyjä voi vedota omistusoikeuteensa ja ottaa tavarat takaisin.
2. Jos sovittuja ennakkomaksuja ei makseta tai niitä ei makseta ajallaan, myyjällä on oikeus keskeyttää työ, kunnes sovittu osa on maksettu. Tällöin velkoja on laiminlyönyt. Tällöin myöhästyneeseen toimitukseen ei voida vedota myyjää vastaan.
3. Myyjällä ei ole oikeutta panttaa tai millään muulla tavalla rasittaa omistusoikeuden alaista tavaraa.
4. Myyjä sitoutuu vakuuttamaan ostajalle omistusoikeuden alaisena toimitetut tavarat ja pitämään ne palo-, räjähdys- ja vesivahinkoja sekä varkauksia vastaan ja toimittamaan vakuutuksen tarkastusta varten ensimmäisen pyynnöstä.
5. Jos tavaraa ei ole vielä toimitettu, mutta sovittua ennakkomaksua tai hintaa ei ole maksettu sopimuksen mukaisesti, on myyjällä pidätysoikeus. Tällöin tavaraa ei toimiteta ennen kuin ostaja on maksanut maksun kokonaisuudessaan ja sopimuksen mukaisesti.
6. Jos ostaja asetetaan selvitystilaan, maksukyvyttömyyteen tai maksun keskeytykseen, ostajan velvoitteet erääntyvät välittömästi ja ne on maksettava.

14 artikla – Vastuu
1. Sopimuksen täyttämisestä aiheutuva tai siihen liittyvä vahingonkorvausvastuu rajoittuu aina otetun vastuuvakuutuksen tai vakuutusten kulloisessakin tapauksessa maksamaan määrään. Tähän määrään lisätään kulloisenkin vakuutuksen mukaisen omavastuun määrä.
2. Myyjän vastuuta vahingosta, joka johtuu myyjän tai hänen johtavien alaistensa tahallisuudesta tai tahallisesta piittaamattomuudesta, ei suljeta pois.

Artikla 15 – Valitusvelvollisuus
1. Ostaja on velvollinen välittömästi ilmoittamaan myyjälle tehdyistä töistä tehdyistä reklamaatioista. Reklamaatio sisältää mahdollisimman yksityiskohtaisen kuvauksen puutteesta, jotta myyjä pystyy vastaamaan asianmukaisesti. Asiakkaan tulee tehdä reklamaatio lähettämällä sähköpostia osoitteeseen info@techweise.com . Jos tämä ei johda ratkaisuun, asiakkaan on mahdollista ilmoittaa riidasta sovitteluun kautta Stichting WebwinkelKeur kautta https://www.webwinkelkeur.nl/tietokanta/kuluttaja/kiista.
2. 15. helmikuuta 2016 alkaen kuluttajat voivat myös EU:ssa rekisteröidä valituksia Euroopan komission ODR-foorumin kautta. Tämä ODR-alusta löytyy osoitteesta http://ec.europa.eu/odr. Jos valitustasi ei vielä käsitellä muualla, voit vapaasti jättää valituksen Euroopan unionin alustan kautta.
3. Jos reklamaatio on perusteltu, myyjä on velvollinen korjaamaan tavaran ja mahdollisesti vaihtamaan sen.

Artikla 16 – Takuut
1. Jos sopimukseen sisältyy takauksia, sovelletaan seuraavaa. Myyjä takaa, että myyty tavara on sopimuksen mukainen, toimii virheetön ja soveltuu siihen käyttöön, johon ostaja aikoo käyttää. Tämä takuu on voimassa kahden kalenterivuoden ajan siitä lähtien, kun ostaja on vastaanottanut myydyn tuotteen.
2. Takauksella, johon viitataan, on tarkoitus saavuttaa sellainen riskinjako myyjän ja ostajan välillä, että takuun rikkomisen seuraukset ovat aina kokonaan myyjän vastuulla ja että myyjä ei voi koskaan ottaa vastuun rikkomisesta. vetoamaan Alankomaiden siviililain 6:75 §:ään. Edellisen virkkeen säännöksiä sovelletaan myös, jos ostaja oli tietoinen loukkauksesta tai olisi voinut saada sen selville.
3. Ilmoitettua takuuta ei sovelleta, jos virhe on syntynyt virheellisen tai virheellisen käytön seurauksena tai jos ostaja tai kolmas osapuoli on ilman lupaa tehnyt muutoksia tai yrittänyt tehdä muutoksia tai on käyttänyt ostettua tuotetta sellaiseen tarkoitukseen, johon ei ollut tarkoitus..
4. Jos myyjän antama takuu koskee kolmannen osapuolen valmistamaa tuotetta, takuu rajoittuu tämän valmistajan antamaan takuuseen.

17 artikla – Immateriaalioikeudet
1. YINK säilyttää kaikki immateriaalioikeudet (mukaan lukien tekijänoikeus, patenttilaki, tavaramerkkilaki, piirustus- ja mallilaki jne.) kaikkiin tuotteisiin, malleihin, piirustuksiin, kirjoituksiin, dataa tai muita tietoja sisältävään kantolaitteeseen, lainauksiin, kuviin, luonnoksiin ja malleihin. , pienoismallit jne., elleivät osapuolet ole kirjallisesti toisin sopineet.
2. Asiakas ei saa kopioida, näyttää kolmansille osapuolille ja/tai saattaa saataville tai käyttää millään muulla tavalla edellä mainittuja immateriaalioikeuksia ilman YINKin etukäteen antamaa kirjallista lupaa.

18 artikla – Yleisten sopimusehtojen muutos
1. YINK:llä on oikeus muuttaa tai täydentää näitä yleisiä ehtoja.
2. Vähämerkityksisiä muutoksia voidaan tehdä milloin tahansa.
3. YINK keskustelee tärkeimmistä olennaisista muutoksista asiakkaan kanssa mahdollisuuksien mukaan etukäteen.
4. Kuluttajilla on oikeus purkaa sopimus, jos yleisiin ehtoihin tulee olennainen muutos.

Artikla 19 – Sovellettava laki ja toimivaltainen tuomioistuin
1. Alankomaiden lakia sovelletaan yksinomaan kaikkiin osapuolten välisiin sopimuksiin.
2. YINK:n sijoittautumisalueen hollantilaisella tuomioistuimella on yksinomainen toimivalta ottaa huomioon kaikki osapuolten väliset riidat, ellei laki toisin määrää.
3. Wienin myyntisopimusta ei voida soveltaa.
4. Jos näiden yleisten ehtojen yhtä tai useampaa ehtoa pidetään kohtuuttoman rasittavana oikeudenkäynnissä, muut säännökset pysyvät täysimääräisinä.

Artikla 20 – Nimeäminen
1. Nämä ehdot on luotu käyttämällä Rocket Lawyeria (https://www.rocketlawyer.com/nl/nl).